Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ESTATE Enterprises s. r. o., so sídlom Vrútocká 8, Bratislava 821 04, Slovenská republika, IČO : 46 990 429, DIČ: 2023697203, zapísaná v OR OS Bratislava I. oddiel Sro, vložka č. 87207/B (ďalej len „VOP“)

I.    VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.    Tieto VOP sa vzťahujú na obchodné vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uskutočnenej medzi zmluvnými stranami, pričom :

-    kupujúcim môžu byť fyzické osoby ako aj právnické osoby;
-    predávajúcim je vyššie označená spoločnosť ESTATE Enterprises s. r. o.

Vyplnením písomnej objednávky na webovej stránke www.savetheworldslovakia.sk  kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho.

2.    Spoločnosť ESTATE Enterprises s. r. o. ako predávajúci je prevádzkovateľom webovej stránky www.savetheworldslovakia.sk ako systému elektronického obchodovania prostredníctvom internetovej komunikácie (ďalej len „obchod“).

3.    Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

    Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka.

4.    Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom webovej stránky www.savetheworldslovakia.sk.

5.    Elektronickou objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu (resp. e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s náležitosťami predmetného formulára).

6.    Objednávkový formulár obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru (z aktuálnej ponuky predávajúceho zverejnenej na jeho webovej stránke) a cenu tohto tovaru.

7.    Tovarom sa rozumejú produkty/výrobky nachádzajúce sa v aktuálnej ponuke obchodu.

II.    OBJEDNÁVKA TOVARU –  UZATVORENIE ZMLUVY

1.    Elektronická objednávka tovaru uskutočnená formou vyplneného registračného formulára je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy za predpokladu, že v predpísanom formulári sú zo strany kupujúceho správne a úplne vyplnené všetky požadované údaje a náležitosti.

2.    K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou.

III.     KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.    Cena tovarov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená na webovej stránke predávajúceho www.savetheworldslovakia.sk.

2.    Základným platidlom je mena euro

3.    Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho pred dodaním tovaru s využitím platobných možností na www.savetheworldslovakia.sk, alebo na dobierku.

IV.    DODANIE TOVARU

1.    Dodávateľ je povinný dodať tovar kupujúcemu v objednanom množstva a kvalite spolu s písomným rovnopisom týchto VOP a so všetkými dokladmi potrebnými k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné, ak sú obvyklé. V prípade ak tovar nebude kupujúcemu dodaný spolu s písomným rovnopisom týchto VOP je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia tovaru, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.

2.    Predávajúci administruje všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný tovar je maximálne 7 dní odo dňa doručenia písomnej a správne a úplne vyplnenej objednávky.

3.    Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný tovar dodať/službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení.

4.    Miestom dodania objednaného tovaru/služby je adresa uvedená kupujúcim v registračnom objednávkovom formulári ako miesto dodania tovaru/služby.

5.    Dodanie tovaru predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

6.    Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním priamo kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie tovaru), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

7.    Prepravovaný tovar musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom liste potvrdí pri prevzatí tovaru súčasne aj neporušiteľnosť obalu a kompletnosť/celistvosť tovaru.

8.    V prípade viditeľného poškodenia tovaru je kupujúci oprávnený neprevziať tovar a vyznačiť poznámku o poškodení tovaru v prepravnom liste s výstižným opisom tohto poškodenia. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality tovaru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

V.    PREVZATIE TOVARU

1.    Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v písomnej objednávke.

2.    Vlastnícke právo kupujúceho k tovaru prechádza až úplným zaplatením kúpnej ceny (výhrada vlastníckeho práva predávajúceho). Nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na tovare prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme tovar osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

VI.    ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD ZMLUVY

1.    Kupujúci (spotrebiteľ) môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

2.    Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zmluvné strany sú si povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia, ktoré prijali od druhej zmluvnej strany.

Predávajúci je povinný:

a)    prevziať tovar späť;
b)        vrátiť spotrebiteľovi do 15 dní odo dňa písomného odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu za tovar, ktorý kupujúci uhradil za vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Kupujúci je pri odstúpení od zmluvy povinný do 15 dní :

a)    vrátiť tovar v neporušenom stave, vrátane obalu;
b)    vrátiť všetky doklady potrebné k prevádzke a užívaniu tovaru, rovnako všetky manuály, návody na použitie (v štátnom jazyku), záručné listy, daňové doklady vzťahujúce sa k tovaru a iné.

3.    Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar/výrobok plne zodpovedal jeho objednávke, kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.  

4.    Odstúpenie od zmluvy musí byť realizované na základe písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy (doporučenou listovou zásielkou) spolu s vrátením tovaru (nepoškodeného a nepoužitého), ako aj dokladov nevyhnutných pre prevádzku/manipuláciu s tovarom, vrátane záručných listov, návodov na použitie a iných súvisiacich dokladov k tovaru.

5.    Pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľskách subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

6.    Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať svoju objednávku len v ten istý deň, v ktorý bola doručená jeho objednávka do systému obchodu predávajúceho, a to písomnou formou za predpokladu, že predávajúci ešte neuskutočnil žiadne fakturačné úkony súvisiace s predmetnou objednávkou.

7.    Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby, tovar musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka / obchodného balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

VII.    ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

1.    Predávajúci zodpovedá za vady tovaru/výrobku, ktorý má tovar/výrobok v čase jeho prevzatia kupujúcim.

2.    Predávajúci poskytuje záruku na dodané tovary a výrobky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t.j. vo všeobecnosti 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru/výrobku zo strany kupujúceho.

3.    V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru/výrobku a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

4.    V prípade vrátenia tovaru s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí, má kupujúci nárok na opravu tovaru. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy.

5.    Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na tovar/výrobok zakúpený u predávajúceho, a to bezodkladne potom, ako sa o vade tovaru/výrobku dozvedel, písomnou (elektronickou) formou.

6.    Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia reklamácie.

VIII.    OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov, a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 17 ods. 1 Zákona. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) Zákona osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 3 tohto článku týchto VOP.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. e) Zákona bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v bode 3 tohto článku týchto VOP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s § 6 ods. 2 písm. i) Zákona bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákona ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 Zákona,
c) účel spracúvania osobných údajov,
d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety Zákona a
e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 Zákona, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 10 je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

8. Právo kupujúceho podľa bodu 7 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

10. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 18. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

12. Ak kupujúci uplatní svoje právo:

1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

13. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

14. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

15. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

16. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7, 9 a 10 vybaví predávajúci bezplatne.

17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 7 bodu 4 vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 16 a 17 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 18 predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

20. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) Zákona spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 3 týchto VOP prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Ing. Michal Izsmán – IM, IČO: 41399251, 93025 Vrakúň, Vinohrady 651/6.

IX.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

2. Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho www.savetheworldslovakia.sk